Nowenna przed Uroczystością Niepokalnego Poczecia NMP

o. PIO umierając powiedział: „Kochajcie Maryję i zróbcie wszystko, aby ludzie kochali Ją bardziej.” 
Trwa nowenna przed Uroczystością Niepokalnego Poczecia NMP 8 grudnia od godz. 12.00 – 13.00 GODZINA ŁASKI.

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

29 listopada – 7 grudnia

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa wstępna (Modlitwę wstępną należy odmawiać każdego dnia nowenny)
Maryjo, Pani Niepokalana, uwielbiamy razem z Tobą Trójcę Przenajświętszą i dziękujemy, że Cię obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego. Prosimy Cię gorąco, przyjmij nasze błagania i otaczaj nas swą pomocą i opieką. Amen.

Dzień 1.Maryjo Niepokalana, sławimy Twoje Niepokalane Poczęcie. Ciebie anioł Gabriel przywitał w imieniu Boga słowami: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1, 28). Spraw, prosimy, by wzywanie Twojego imienia pokonało w nas złe skłonności i pożądliwości. Amen.

Dzień 2.Maryjo Niepokalana, Ty jesteś pokorną Służebnicą Pańską. Sama nazwałaś się tak w rozmowie z wysłannikiem Bożym: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1, 38). Spraw wstawiennictwem Twym u Syna, aby pycha nie zatruwała naszych dusz. Amen.

Dzień 3.Maryjo Niepokalana, Ty przebaczyłaś wszystkim, którzy ranili Serce Syna Twego i Twoje Serce. Twój Syn uczył modlitwy do Ojca: „Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili” (Mt 6, 12). Ulecz nas z niechęci do bliźnich i natchnij życzliwością do nich. Amen.

Dzień 4.Maryjo Niepokalana, dziewicza niewinność jest szczególną Twoją ozdobą. W rozmowie z aniołem pytałaś: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” (Łk 1, 34). Naucz nas cenić tę cnotę i brzydzić się wszelkim grzechem nieczystym. Amen.

Dzień 5.Maryjo Niepokalana, wszystkie słowa Syna i o Synu Twym wypowiedziane zachowałaś w Sercu swoim. On mówił: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni” (Łk 6, 37). Zachowaj nas Matko, od obmowy i oszczerstw, które ranią serca bliźnich. Amen.

Dzień 6.Maryjo Niepokalana, Twój Syn uczył: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych” (Łk 21, 34). Uproś nam łaskę, aby wstrzemięźliwość i trzeźwość stały się znamionami naszego życia. Amen.

Dzień 7.Maryjo Niepokalana, Ty byłaś zawsze wierną w wypełnianiu woli Bożej. Święty Jan składa o Tobie świadectwo, że wytrwałaś przy Jezusie do końca: „A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego…” (J 19, 25). A my ileż razy wykraczaliśmy przeciwko przykazaniom Bożym? Naucz nas, Matko, poszanowania woli Twego Syna. Amen.

Dzień 8.Maryjo Niepokalana, Syn Twój powiedział: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie” (Mt 5, 37), czyli prosta i szczera, a tymczasem w nas tyle nieszczerości i pozy. Uproś nam łaskę prostoty i prawdy. Amen.

Dzień 9.Maryjo Niepokalana, oto już zbliża się Twoje święto. Ty jesteś arcydziełem Trójcy Przenajświętszej. Miłość Boża dała nam Ciebie. Dziękujemy Bogu wdzięcznym sercem za ten wielki dar, a Ciebie prosimy, naucz nas kochać szczerze Ojca w niebie i braci na ziemi. Amen.

AntyfonaCała piękna jesteś, Maryjo,
i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
Tyś chwałą Jeruzalem,
Tyś weselem Izraela,
Tyś chlubą ludu naszego,
Tyś ucieczką grzeszników,
o Maryjo, Panno Najroztropniejsza,
o Matko Najmiłosierniejsza,
módl się za nami i wstaw się u Twego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
P. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.
W. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.
P. Módlmy się.
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

MÓDLMY SIĘ O POTRZEBNE ŁASKI
DLA OJCA ŚWIĘTEGO, KOŚCIOŁA I CAŁEGO ŚWIAT
A
O Niepokalana, „Niewiasto obleczona w słońce”! Ciebie Ojciec Niebieski uczynił „Znakiem wielkim na niebie” dla pielgrzymującej rodziny ludzkiej. Tak jak poprzedziłaś Kościół w wierze i miłości u zarania ery Odkupienia, tak też poprzedzaj go dzisiaj, gdy wchodzi w nowe tysiąclecie wiary. Prosimy Cię, byś ukazała całemu Kościołowi i całej ludzkości Jezusa, błogosławiony owoc Twego łona, Odkupiciela człowieka, Odkupiciela nas wszystkich. Amen.


Maryjo Niepokalana, powierzam Tobie moje dziękczynienia i prośby: (wypowiedz swoje intencje)
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Niepokalana, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, Niepokalana, módl się za nami.
Święta Panno, Niepokalana w poczęciu, módl się za nami.
Wybranko Boga Ojca, Niepokalana, módl się za nami.
Matko Jezusa, Niepokalana, módl się za nami.
Oblubienico Ducha Świętego, Niepokalana, módl się za nami.
Obrazie Mądrości Bożej, Niepokalana, módl się za nami.
Jutrzenko Słońca Sprawiedliwości, Niepokalana, módl się za nami.
Córko Dawidowa, Niepokalana, módl się za nami.
Ścieżko prowadząca do Chrystusa, Niepokalana, módl się za nami.
Pokorna Służebnico Pana, Niepokalana, módl się za nami.
Żywa Arko Słowa Wcielonego, Niepokalana, módl się za nami.
Dziewico triumfująca nad grzechem, Niepokalana, módl się za nami.
Dziewico, któraś starła głowę węża, Niepokalana, módl się za nami.
Orędowniczko łask, Niepokalana, módl się za nami.
Oblubienico świętego Józefa, Niepokalana, módl się za nami.
Gwiazdo świata, Niepokalana, módl się za nami.
Przewodniczko Kościoła pielgrzymującego, Niepokalana, módl się za nami.
Różo wśród cierni, Niepokalana, módl się za nami.
Wzorze wszelkiej doskonałości, Niepokalana, módl się za nami.
Wzorze naszej wiary, Niepokalana, módl się za nami.
Odblasku Boskiej Miłości, Niepokalana, módl się za nami.
Pierwsza wśród odkupionych, Niepokalana, módl się za nami.
Matko żyjących, Niepokalana, módl się za nami.
Drogowskazie najdoskonalszego posłuszeństwa, Niepokalana, módl się za nami.
Domie skromności i czystości, Niepokalana, módl się za nami.
Światłości Aniołów, Niepokalana, módl się za nami.
Korono Patriarchów, Niepokalana, módl się za nami.
Chlubo Proroków, Niepokalana, módl się za nami.
Mistrzyni Apostołów, Niepokalana, módl się za nami.
Męstwo Męczenników, Niepokalana, módl się za nami.
Mocy Wyznawców, Niepokalana, módl się za nami.
Czystości Dziewic, Niepokalana, módl się za nami.
Pocieszycielko ufających Tobie, Niepokalana, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, Niepokalana, módl się za nami.
Orędowniczko grzesznych, Niepokalana, módl się za nami.
Bramo niebieska, Niepokalana, módl się za nami.
Królowo nieba i ziemi, Niepokalana, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


K. Wysławiajmy Niepokalane Poczęcie Panny Maryi.
W. Chwalmy Chrystusa Pana, który Ją zachował od zmazy pierworodnej.
Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie † i na mocy zasług przewidzianej śmierci zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Akt poświęcenia się Bogu przez Niepokalaną
Maryjo Niepokalana, oddaję się Tobie tak ufnie, jak oddał się Tobie sam Bóg. Wraz z Tobą pragnę Mu – za Jego łaską – odpowiedzieć na Jego miłość do człowieka. Ty całą swą istotą rodzisz Chrystusa i utożsamiasz nas z Nim, kształtując na Jego obraz i podobieństwo. Ucz nas codziennego, konkretnego przylgnięcia do zbawczego planu Twego Syna i prowadź do zjednoczenia z Nim. Ojcze Niebieski, Ty w Maryi starłeś szatana i utworzyłeś „nowego człowieka”, aby zwyciężał zło mocą Niepokalanego Poczęcia. Niech Ono zatryumfuje nad światem, niech ogarnie każde serce, aby umiało tak Ci zawierzyć, jak zawierzyła Maryja. Ty, Boże w Trójcy Jedyny, oddałeś się stworzeniu w Duchu Świętym, aby odnowić oblicze ziemi. Oto ja, wraz z całym stworzeniem, oddaję się Tobie w tymże Duchu, w niezgłębionej tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Łączę się z fiat Maryi i wraz z Nią, w Niej, przez Nią i jak Ona oddaję Ci moje życie, abyś w nim i przez nie wypełnił swój zamysł względem świata. Zapal ogniem Ducha Świętego moje serce i niechaj od niego zapłoną wszyscy, których postawisz na mojej drodze. Amen.

nowenna_przed_uroczystoscia_Niepokalanego_Poczecia_NMP